Калпротектин - маркер за IBD

Искате да споделите интересна информация на здравна тематика?
Моля, заповядайте ;)....

Калпротектин - маркер за IBD

Мнениеот eastman18 » Вто Мар 22, 2016 10:33 am

Преди време д-р Захари Петров ми каза за изследване за възпаление на червата, с което някои лекари не са толкова запознати. Има много научни трудове публикувани за този маркер и реших да публикувам един на български за неговата надеждност при болест на Крон:
Д-р Венцислав Наков, д.м., Д-р Радислав Наков, Доц. д-р Ваня Герова, д.м., Проф. д-р Борислав Владимиров, д.м., Доц. д-р Пламен Пенчев, д.м.

Клиника по гастроентерология, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ – София

Абстракт

Цел: Целта на това изпитване е да се проучи ролята на фекалния калпротектин (ФКП) като неинвазивен маркер за мониториране на терапията и за оценка на чревното възпаление при пациенти с болест на Крон (БК).

Методи: Включении са 41 пациенти с новооткрита активна БК и 21 здрави контроли. Клиничната активност е оценена чрез индекса на Best – Crohn’s disease activity index (СDАI). ФКП е изследван с Calpro Test*, основан на принципа ЕLISA, производство на Nova Tec Immundiagnostica (Германия). След 14-дневна терапия е извършено контролно изследване на ФКП. Петнадесет пациента са проследени до клинична ремисия и при тях отново е изсладван ФКП.

Резултати: Средните стойности на ФКП в контролната група са 38.3 mg/kg (3.3-68.0). Средната стойност на ФКП при болните с клинична и ендоскопска активност на заболяването е 1132.15 mg/kg (273-2301) и е многократно по висока от стойностите на контролната група (р<0.0001). Четиринадесет дни след началото на терапията, клинично подобрение наблюдавахме при 33 пациенти. Средната стойност на ФКП в тази група след проведена терапия е 390.8 mg/kg (190.2-693.9), като е налице статистически значима разлика (р<0.0010) спрямо стойностите преди лечението. Средната стойност на ФКП при пациентите в ремисия е 84.32 mg/kg и е сигнификантно по-висока от тази при здравите контроли.

Изводи: ФКП е неинвазивен, лесен за изследване и надежден биомаркер за оценка на възпалителната активност при болни с БК и мониториране на провежданата терапия. С особено ценно клинично приложение е възможността, нормалните или близки до нормалните стойности при пациенти в ремисия, да служат за документиране на мукозното оздравяване.

Ключови думи: фекален калпротектин, интестинално възпаление, Болест на Крон

Въведение

Болестта на Крон (БК, Crohn`s disease, Crohn syndrome) е хронично релапсиращо гастроинтестинално заболяване, характеризиращо се с инфлукс на възпалителни клетки към афектираната чревна мукоза (1).

Настоящият златен стандарт за оценяване на интестиналното възпаление, като място, разпространение и тежест, е ендоскопията с биопсия (2). При БК това не винаги е възможно, поради различните локализации и неравномерното разпределение на болестта (3). Тънкото черво не винаги може да се изследва ендоскопски. При липсата на хистология, точното оценяване на възпалението при БК е несигурно.

Широко използваните в диагностичната практика изследвания (СУЕ, левкоцити, тромбоцити, С-реактивен протеин) са нискочувствителни и несигурни за чревното възпаление, а и не рефлектират адекватно болестната активност (4).

За оптимизиране на диагностиката и проследяването на чревното възпаление, в диагностичната практика са въведени и редица други тестове и методи – изследване на чревен пермеабилитет, радиоактивна левкоцитна клетъчна екскреция (маркирани със 111-индий левкоцити) и др. Увеличаването на интестиналния пермеабилитет може да бъде сурогатен маркер на възпалението, но се установява в сравнително нисък процент при пациенти с БК (5).

Един от най-точните и добри начини за локализиране на интестиналния възпалителен процес и оценка на неговата тежест е 111-индий левкоцитното сканиране и количеството на индий-свързаните левкоцити във фекалиите (6).

Обаче, излагането на радиация, четири дневното събиране на изпражнения и високата цена правят този метод неподходящ за амбулаторно изследване. В търсенето на нови, по-достъпни, евтини и достатъчно информативни тестове за диагноза и оценяване на чревното възпаление, в последните години на XX век, все по-широко място се отделя на биологично-активните маркери (7).

Сред тях най-голямо приложение в клиничната практика намира изследването на фекалния калпротектин (ФКП).

Калпротектинът съставлява 60% от цитозолните протеини на неутрофилите. Отделя се от клетките по време на клетъчна активация или клетъчна смърт. Този биомаркер намира най-голямо приложение при изследване на чревното възпаление, за откриването на което обичайните методи са най-често инвазивни.

При възпаление на чревната стена гранулоцитите мигрират към и през нея. По този начин калпротектинът попада във фекалиите, не се разрушава от чревните бактерии и е стабилен до седем дни (8). Настоящото проучване изследва ролята на ФКП като неинвазивен маркер за мониториране на терапията и за оценка на чревното възпаление при пациенти с БК.

Методи

Това проспективно проучване включва 41 пациенти (17 мъже) на средна възраст 39.4 години (19-66) с новооткрита БК, хоспитализирани в Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ за периода август 2008-февруари 2014.

Диагнозата е поставена на базата на общоприетите клинични, ендоскопски и хистологични критерии. Локализацията и протичането са преценени чрез модифицираната класификация от Монреал (9). Клиничната активност е оценена чрез индекса на Best – Crohn’s disease activity index (СDАI) (10).

Всички включени в проучването пациенти са с ендоскопска и клинична активност на заболяването, СDАI над 150 и с възпалителен фенотип на протичане – В1. От проучените болни 15 са с локализация само в тънкото черво (L-1), като при трима от тях има и включване на горния гастроинтестинален тракт – ГИТ (L-1 + L-4).

Дванадесет пациенти са с локализация само в дебелото черво (L-2), а 14 са с илео-колонна (L-3) локализация, като при един от случаите с L-3 има и включване на горния ГИТ (L-3 + L-4). Всички проби за изследване на ФКП са взети преди започване на лечение.

След 14-дневна интравенозна терапия с кортикостероиди, ципрофлоксацин и метронидазол в общоприетите дози извършихме контролно изследване на ФКП. Петнадесет от лекуваните пациенти са проследени до клинична ремисия (СDАI под 150) и отново е изследван ФКП.

Всички участващи са подписали информирано съгласие за извършване на необходимите диагностични процедури, в това число и изследване на фекален калпротектин. Пациентите включени в настоящето проучване не са приемали нестероидни противовъзпалителни средства (НПВС) в последните четири седмици.

Изключени са пациенти с коло-ректални неоплазии. В контролната група са 21 доброволци (12 мъже) на средна възраст 40.8 (18-69) без анамнеза за заболявания на гастроинтестиналния тракт и без никакви оплаквания в момента на даване на материала за изследване.

Изследване на фекален калпротектин

Калпротектинът е изследван във фекални проби с Calpro Test, основан на принципа ЕLISA, производство на Nova Tec Immundiagnostica. Изследваните хора доставят фекална проба от порядъка на 1 до 5 g. Пробите се съхраняват при минус 20 градуса по Целзий. Преди анализ се размразяват при стайна температура.

Екстрахират се 100 mg фецес в съответен обем буферен разтвор. Определен обем от супернатанта се разрежда 50 пъти и се въвежда в същинското определяне. Отчитането е автоматично по калибрационна крива. Крайният резултат се представя в милиграми на килограм фецес (mg/kg).

Резултати

Средните стойности на ФКП в контролната група са 38.3 mg/kg (3.3-68.0), при стандартно отклонение 17.9 и медиана 36.2. Нормалните стойности на ФКП според указанията посочени в теста, са под 50 mg/kg.

За повишени в това проучване приемаме стойности над средната + 1.96 стандартното отклонение (Х + 1.96 SD), т.е. над 73.4 mg/kg. В проучването всички контроли са под тази стойност.

Средната стойност на ФКП при болните с клинична и ендоскопска активност на заболяването е 1132.15 mg/kg (273-2301) и е многократно по висока от стойностите на контролната група (р<0.0001).

Четиринадесет дни след началото на терапията, значително клинично подобрение с редукция и дори пълно изчезване на симптоматиката наблюдавахме при 33 пациенти. Средната стойност на ФКП в тази група след проведена терапия е 390.8 mg/kg (190.2-693.9), като е на лице статистически значима разлика (р<0.001) спрямо стойностите преди лечението.

При останалите осем болни първоначално високите стойности на ФКП не претърпяха съществено измененние в хода на лечението. При тях липсваше и съществено клинично подобрение. Поради малкия брой на тези болни не са изчислявани средни стойности и статистическа значимост.

От пациентите с активна БК 15 са проследени до клинична, а някои от тях и до ендоскопска и хистологична ремисия. Средната стойност на ФКП в тази група е 84.32 mg/kg и е сигнификантно по-висока от тази при здравите контроли (р=0.0470).

Дискусия

Един от начините да се оцени възпалението, дискутиран през последните години, е анализът на инфилтрацията на неутрофили в чревната мукоза и тяхната трансмиграция към лумена (11).

Много автори твърдят, че нивата на ФКП са по-тясно свързани с хистологичната оценка, отколкото с ендоскопския образ, внушавайки, че този биологичен маркер е по-чувствителен от ендоскопията при оценка на активността на възпалителните чревни заболявания – ВЧЗ (12, 13).

Резултати от проучвания демонстрираха, че по-високите нива на възпаление са свързани с повишени стойности на ФКП, показвайки сигнификантна връзка между ФКП и тежестта на възпалението (13).

В нашето проучване средната стойност на ФКП в групата пациенти с активна болест на Крон е 1132.15 mg/kg и е многократно по-висока от тази на контролната група. Прави впечатление, че тези стойности са едни от най-високите публикувани към момента като цяло за група пациенти с активна БК.

Например, в проучването на Damms (14) най-високата стойност в групата пациенти с БК е 2899 mg/kg (срещу 2301 mg/kg в нашата група), но средната стойност като цяло в неговото проучване е доста по-ниска от нашата. Schoepfer (15) докладва средна стойност в групата пациенти с БК с висока ендоскопска активност от 718 mg/kg.

Йенсен и сътр. (16) докладва средни стойности на ФКП при 40 болни с активна БК от 918 mg/kg. Единственно в проучване на Сипонен (3) се докладват стойности малко по-високи от нашите.

Считаме, че тези много високи стойности се дължат на факта, че всички болни в това проучване са с новооткрита болест, протичаща като възпалителен фенотип и изразена активност на болестта, както клинична (средна стойност на СDАI 282.10), така и ендоскопска.

Вече споменахме, че са натрупани достатъчно факти, доказващи връзката между стойностите на ФКП и тежестта на интестиналното възпаление при ВЧЗ. В този ред на мисли изследването на ФКП при мониториране на терапията при тези болни изглежда логично.

Резултатите от нашето проучване показват сигнификантно намаление на стойностите на ФКП след 14-дневна терапия в група от 33 болни с активна БК. Това намаление кореспондира и със значителното клинично подобрение, което настъпи при тези болни. Обратно на това, при осем пациенти началните високи стойности не претърпяха съществена промяна. При тях липсваше и клинично подобрение.

Целта на лечението при болните с ВЧЗ е постигане на терапевтична ремисия и евентуално мукозно оздравяване. Интересът към пациентите с ВЧЗ в ремисия през последните години е голям (17).

Средната стойност на ФКП при пациентите с БК в ремисия (n=15) е 84.32 mg/kg и е сигнификантно по-висока от тази при здравите контроли (р=0.0470), макар че резултатите са много близки до нивото от 0.05.

Наличието на ремисия в тази подгрупа е прието на базата на липса на клинична симптоматика и СDАI под 150. Някои от пациентите са с документирана ендоскопски и хистологично ремисия, но при тези които нямат хистологично изследване не можем да изключим нискостепенно възпаление, което рефлектира в повишени стойности на ФКП, при липса на клинична изява и ендоскопски образ.

Подобни резултати съобщават и други автори (15, 18). В нашето проучване пациентите с БК, при които ремисията (клинична и ендоскопска) е потвърдена и хистологично имат стойности на ФКП близки до тези на здравите контроли, което доказва наличието на мукозно оздравяване. Ето защо подобно и на други автори (1), ние считаме, че ФКП може да се приеме като сурогатен маркер на мукозното излекуване.

В заключение ФКП е неинвазивен, лесен за изследване и надежден биомаркер за оценка на възпалителната активност при болни с БК и мониториране на провежданата терапия. Особено ценно негово клинично приложение е възможността нормалните или близки до нормалните стойности при пациенти в ремисия, да служат за документиране на мукозното оздравяване.

* За допълнителна информация:

www.calpro.no/uploads/pdf/Product_Instructions_new_version_CAL0100_v14_270611_approved.pdf

Използвани източници:

1. Lamb C., Mansfield J. Measurement of faecal calprotectin and lactoferrin in inflammatory bowel disease. Frontline Gastroenterol, 2011; 2: 13-18

2. Konikoff M., Date I., Andersson I. Role of calprotectin as a biomarker of intestinal inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis., 2006; 12(6): 524-534.

3. Sipponen T., Savilahti E., Kolho K. et al, Crohn’s disease activity assessed by fecal calprotectin and lactoferrin: correlation with Crohn’s disease activity index and endoscopic findings. Inflamm Bowel Dis., 2008; 14(1):40-6

4. Vermeire S., van Assche G., Rutgeerts P. Laboratory markers in IBD: Useful, magic, or unnecessary toys? Gut., 2006; 55(3):426-31

5. Gerova V., Stoynov S., Katsarov D., D. Svinarov D. Increased intestinal permeability in inflammatory bowel diseases assessed by iohexol test. W.J.G., 2011, 17(17): 2211-2215

6. Roseth A., Schmidt P., Fagerhol M. Correlation between faecal excretion of indium-111-labelled granulocytes and calprotectin, a granulocyte marker protein in patients with inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol.,1999; 34(1):50-4

7. Desai D., Faubion W., Sandborn W. Biological activity markers in inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther., 2007; 25(3):247-255

8. Gearry R. et al. Faecal calprotectin: the case for a novel non-invasive way of assessing intestinal inflammation. N.Z. Med. J., 2005; 118: N 1214

9. Silverberg M. et al. Toward an integrated clinical, molecular and serological classification on inflammatory bowel disease: report of a Working Party of the 2005 Montreal World Congress of Gastroenterology. Can J Gastroenterol., 2005; 19(A): 5A-36A

10. Best W., Becktel J., Singleton J. et al. Development of a Crohn’s disease activity index. National Cooperative Crohn’s Disease Study. Gastroenterol., 1976; 70(3):439-44

11. Silberer H., Kuppers B., Mickisch O. Fecal leukocyte proteins in inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome. Clin. Lab. 2005; 51(3):117-26

12. Bunn S. et al. Faecal calprotectin – a non-invasive marker of bowel inflammation. Gastroenterol., 2001; 49(6):17-25

13. Limburg P., Ahlquist D., Sandborn W. Fecal calprotectin levels predict colorectal inflammation among patients with chronic diarrhea referred for colonoscopy. Am. J. Gastroenterol., 2000; 95(10):2831-2837

14. Damms A., Bischoff S. Validation and clinical significance of a new calprotectin rapid test for the diagnosis of gastrointestinal diseases. Int. J. Colorectal. Dis., 2008; 23(10): 985-992

15. Schoepfer A., Beglinger C., Straumann A. Fecal calprotectin correlates more closely with the simple endoscopic score for Crohn`s disease (SES-CD) than CRP, blood leukocytes, and the CDAI. Am. J. Gastroenterol., 2010;105(1): 162-169

16. Jensen M., Kjeldsen J., Nathan T. Fecal calprotectin is equally sensitive in Crohn`s disease affecting the small bowel and colon. Scand. J. Gastroenterol., 2011; 46(6): 1-7

17. D’Inca R., Dal Pont E., Di Leo V. et al. Calprotectin and lactoferrin in the assessment of intestinal inflammation and organic disease. Int. J. Colorectal. Dis., 2007; 22(4): 429-437

18. Garcia-Sanchez V., Iglesias-Flores E., Gonzalez R. et al. Does fecal calprotectin predict relapse in patients with Crohn`s disease and ulcerative colitis? J.C.C., 2010; 4(2): 144-152


eastman18
 
Мнения: 61
Регистриран на: Сря Дек 09, 2015 4:03 pm

Re: Калпротектин - маркер за IBD

Мнениеот eastman18 » Вто Мар 22, 2016 3:41 pm

http://www.calprotectintest.com/english/calprest.html - допълнителна информация
eastman18
 
Мнения: 61
Регистриран на: Сря Дек 09, 2015 4:03 pm


Назад към Новини/Съобщения/Събития

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта